شورای صنفی کارکنان

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      گزارش عملکرد دو سال شورای صنفی
 

اهم فعالیت ها وپیگیری های شورای صنفی

- جلسه با ریاست محترم د انشگاه ومنعکس نمودن در خواست های همکاران

- جلسه با معاون محترم اداری ومالی دو جلسه با آقای دکتر گلابی یک با آقای دکتر دقیق

- جلسات متعدد با مدیران محترم دانشگاه

- پیگیری جهت عضویت یکی از اعضا شورای صنفی در هیات اجرائی -کمیته رفاهی دانشگاه شورای رفاه-شورای ورزشی دانشگاه

- ابلاغ ریاست محترم دانشگاه به یکی از اعضائ شورا صنفی بعنوان مشاور رئیس در امور کارکنان

-  تاسیس وراه اندازی شورا ی صنفی وکمیته های آن

-  پیگیری جهت بهبود کیفیت سلف کارکنان با گذاشتن ناظر مستقر درسلف

-  پیگیری جهت کاهش قیمت غذا وافزایش یارانه غذا

-  جلسات متعدد با رئس اداره رفاه جهت بهبود وضعیت رفاهی همکاران

- پیگیری جهت افزایش تعداد کارمند نمونه وافزایش آن

- پیگیری جهت خرید یا اجاره محلی برای اسکان همکاران در مشهد

-  تذکرات متعدد در خصوص بیمه تکمیلی به مدیران مربوطه

-  پیگیری جهت عقد قراردار جدید بیمه تکمیلی وتلاش جهت شفاف سازی واضافه نمودن سقف پرداختی بیمه با افزایش ناچیز در - پرداخت حق بیمه وشرکت در جلسه مناقصه بیمه

 - شرکت مستمر در جلسات شورای رفاهی کارکنان ودفاع از مواضع همکاران

- پیگیری های ومکاتبات مستمر جهت تبدیل وضع همکاران خرید خدمات کارشناسی به کارمعیندر دونوبت

- پیگیری ومکاتبه در خصوص تبدیل وضع همکاران کارمعین به پیمانی

- پیگیری ومکاتبه در خصوص تبدیل وضع همکاران پیمانی به رسمی آزمایشی

- پیگیری جهت محاسبه سنوات  شرکتی همکاران پیمانی ورسمی در ارتقاء رتبه

- پیگیری و مکاتبه در خصوص اصلاح بندهای از آیین نامه هیات امنا در خصوص امکان ارتقاء رتبه همکاران کار معین و دریافت پایه تشویقی به انان

- پیگیری و مکاتبه جهت محاسبه سنوات شرکتی همکاران کار معین در ارتقاء رتبه

- پیگیری و مکاتبه جهت امکان ذخیره سازی مانده مرخصی های همکاران کارمعین

- پیگیری جهت ذخییره نمودن پاداش پایان سال همکاران کارمعین وپرداخت آن بعداز بازنشستگی

- پیگیری مستمر در خصوص پرداخت فوق العاده بدی آب وهوا به همکاران کار معین و افزایش ضریب آن برای همه همکاران

- پیگیری جهت پرداخت فوق العاده سختی کار به همکاران  از تلاش وپیگیری جهت تشکیل کمیته مربوطه تا پیگیری جهت تشکیل جلسات آن

- تلاش جهت اصلاح فرم ارزشیابی پایان سال

-  تلاش و پیگیری جهت اصلاح فرم های ارتقاء

- پیگیری و تلاش جهت ارائه خدمات ورزشی به صورت رایگان به همکاران

-  پیگیری و تلاش جهت برگزاری ایستگاه سلامت جهت همکاران

- پیگیری و مکاتبه جهت راه اندازی مهد کودک

- پیکیری و تلاش جهت راه اندازی صندوق همیاری جهت کمک به همکاران ای که مشکل مالی دارند

- پیگیری و تلاش جهت دریافت تسهیلات بانکی برای همکاران از بانکی بغیر از تجارت

- مشورت به ریاست دانشگاه در خصوص  تغییر در برخی از مدیریت ها ی دانشگاه

- پیگیری جهت پرداخت اضافه کار وسایر پرداختی ها به همکاران

- مکاتبه و پیگیری جهت افزایش حق مسولیت همکاران کارشناس مسئول

- پیگیری جهت استفاده همکاران از سلف دانشجویی 

-  پیگیری موارد درخواستی خاص یک همکار

با تشکر             

 
      درخواست اعمال سنوات برای نیروهای قرارداد معین
 

جناب آقای دکتر زراعت

ریاست محترم دانشگاه

سلام علیکم

ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جنابعالی، احتراما باعنایت به مصوبه دستور سیزدهم مورخ 95/06/02 هیات امناء مبنی بر رفع ممنوعیت ارتقاء رتبه اعضای قرارداد کارمعین خواهشمند است دستور فرمایید براساس ماده 12دستور العمل ارتقاء رتبه اعضای غیر هیات علمی دانشگاه کاشان که سنوات شرکتی همکاران  رسمی و پیمانی برای ارتقاء رتبه لحاظ شده است برای همکاران قرارداد معین نیز در ارتقاء رتبه سوابق شرکتی  آنان لحاظ گردد و متن ماده ذکر شده که به شرح زیر می باشد اصلاح گردد.


ماده 12:تجربه بخش غیردولتی کارمندان رسمی و پیمانی که در کمیته طبقه بندی مشاغل یا هیات اجرایی منابع انسانی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و مورد قبول واقع شده است به عنوان سنوات تجربی لازم برای ارتقاء رتبه موضوع جدول شماره 9 و سوابق اجرایی و تجربی موضوع فرم (ب) این دستورالعمل مورد قبول می باشد همچنین سوابق تجربی طی شده برای کارمندان رسمی و پیمانی در شرکتها و پیمانکاری های طرف قرارداد با دانشگاه در امور اداری مشروط به کسب امتیاز لازم از تاریخ استحقاق و تصویب هیئت اجرایی به شرح ذیر مورد پذیرش واقع خواهد شد

با تشکر

محسن شکرریز
دبیر شورای صنفی


 
      سپاس و تشکر از معاونت محترم اداری و مالی
 

جناب آقای دکتر گلابی

معاون محترم اداری ومالی

با سلام و احترام و آرزوی توفیق الهی، با عنایت به تاکید و نظر مساعد ریاست محترم دانشگاه و مظاهرت و پشتیبانی جنابعالی و پیگیری مجموعه مدیریت محترم اداری و پشتیبانی و پیگیریهای موثر شورای صنفی مواردی در مراتب مختلف سازمانی در سال 94 به منصه ظهور رسید که موجبات رضایت همکاران و انگیزش کارمندان را به همراه داشت.

این مواردی عبارتند از

1- تبدیل وضع همکاران خرید خدمات به قرارداد معین

2- تبدیل وضع پیمانی به رسمی آزمایشی

3- تبدیل وضع رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

4- ارتقاء میزان دریافتی خرید خدمات

5- لحاظ نمودن سوابق کارکنان پیمانی

6- فعال نمودن شورای رفاهی با مشارکت نمایندگان شورای صنفی اساتید و کارمندان

 بدین وسیله شورای صنفی کارکنان (غیر هیئت علمی) بر خود لازم می داند از توجه و مساعدت جنابعالی و همکاران محترم در آن حوزه تشکر و قدردانی می نماید. امید آنکه همواره موفق و پیروز باشید.

محسن شکرریز

دبیر شورای صنفی

 
       اخبار و رویدادها